Navigácia

Školská jedáleň

Základné informácie

Školská jedáleň pri ZŠ Zemanská v Krompachoch

Poskytujeme stravovanie žiakom našej základnej školy, zamestnancom školy a cudzím stravníkom.Pri príprave stravy sa riadíme aktuálnymi Materiálno-spotrebnými normami a receptúrami.

Ako postupovať :

Zákonní zastupcovia žiakov našej školy a ostatní stravníci sú povinní:

       - pri prihlásení dieťaťa na stravu vyplniť a podpísať zápisný lístok 

       - cudzí stravníci podpisujú Zmluvu o poskytovaní stravy, pri jej odoberaní sú povinní zabezpečiť si párny počet obedárov na výmenu, označiť ich menom a udržiavať ich v čistote

        - prihlásiť, alebo odhlásiť z obeda sa stravník môže najneskôr v daný deň do 8.00 h.,inak prihlásenie, alebo odhlásenie nebude akceptované.

Prihlásiť sa stravník môže osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo telefonicky na čísle 053 447 29 29,  0903 238 279.

Stravná jednotka

       - žiaci I. stupňa ZŠ  1,02 €   (0,95 € potravinové náklady + 0,07 € réžijné náklady)

       - žiaci II. stupňa ZŠ  1,08 €  (1,01 € potravinové náklady + 0,07 € réžijné náklady)

       - cudzí stravníci   2,24 €      (1,12 € potravinové náklady + 1,12 € réžijné náklady)

 

Spôsob platby:

Platbu za stravu je možné realizovať v hotovosti v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo prevodom na bankový účet číslo

SK87 0200 0000 0016 0600 8757

- stravné sa uhrádza mesiac vopred, vždy k 10. dňu v príslušnom mesiaci (v mesiaci september budú uhradené dve platby, uhrádza sa súčasne aj mesiac október) 

- za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

- pri vzniknutom preplatku sa tento nevracia, ale zúčtováva sa pri platbe v nasledujúcom mesiaci. 


           

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria