Navigácia

Profil školy História školy

O škole

Profil školy

 

Charakteristika školy 

Základná škola poskytuje základné vzdelanie. Smeruje k naplneniu kompetencií, ktoré vyplývajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Kompetencie predstavujú súbor vedomostí, spôsobilostí, návykov a postojov, ktoré žiak využije vo vzdelávaní aj v živote. Umožňujú žiakom efektívnym a správnym spôsobom sa zachovať v rôznych situáciách.

 

Vybavenie školy

Okrem klasických tried ročníkov sú v nej odborné učebne fyziky, hudobnej výchovy, etickej    výchovy,  2 učebne informatiky, geografie, cudzích jazykov, školské dielne a kuchynka. Odborné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami.

V školskom roku 2017/2018 sme vyhrali grant Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame" v hodnote 1300 eur a zriadili sme čitateľský kútik s oddychovou zónou v ŠKD.

Areál v okolí školských budov sa využíva na športovú činnosť a dopravnú výchovu- podarilo sa nám   v spolupráci s rodičmi zriadiť dopravné ihrisko. Škola má zriadených 15 kabinetných zbierok podľa   jednotlivých predmetov, 2 knižnice učiteľskú a žiacku. 

 

Pedagogickí pracvníci

 

Pedagogický kolektív školy tvorí 16 učiteľov, 2 vychovávateľky ŠKD a 1 asistent učiteľa. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Z celkového počtu učiteľov je 1 výchovný poradca.

V oblasti cudzích jazykov máme personálne zabezpečené vyučovanie AJ, NJ, FJ a RJ.

 

Odborní zamestnanci

 

Od školského roka 2018/2019 pôsobia na našej škole 2 odborní zamestnanci ako súčasť inkluzívneho tímuz projektu "Na základnej škole úspešnejší". Špeciálna pedagogička na celý úväzok a  psychologička na polovičný úväzok. Pomáhajú pri práci s integrovanými žiakmi, pôsobia preventívne a poskytujú poradenstvo pre pedagógov a rodičov.

 

Rodičia a žiaci

Do školy dochádzajú aj žiaci z iných školských obvodov - Kluknava, Richnava, Hrišovce, Víťaz, Kolinovce, Kaľava, Slovinky a Spišské Vlachy.

Pri rozmiestnení  žiakov na stredné školy dosahujeme každoročne výborné výsledky a žiaci sa uplatnia v nimi zvolených odboroch.

Škola umožňuje vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú to žiaci s  vývojovými poruchami učenia ako dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia, žiaci s mentálnym  a sluchovým postihnutím. Žiaci s mentálnym postihnutím sú zaradení do špeciálnej triedy a vzdelávajú sa podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy. Ostatní žiaci sú zaradení do bežných tried a pracujú podľa individuálnych plánov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria