Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Údaje o verejnom obstarávateľovi

Verejný obstarávateľ:                               Základná škola Krompachy, Zemanská ul.

Sídlo:                                                     Zemanská 2, 053 42 Krompachy

Štatutárny zástupca:                               Mgr. Terézia Valeková - riaditeľka školy

                                                             Tel. : 053/4472928

               osoby:                                    Mgr. Jana Farkašová - štatutárny zástupca riaditeľky školy

                                                             Tel. : 053/4472928

                                                             Mgr. Renáta Mníchová- ekonómka školy

IČO:                                                      355 43 957

Bankové spojenie:                                  VÚB a.s.-pobočka Krompachy

 

VO môže zverejniť:

 

- § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie

- § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

VO musí zverejniť:

 

- zákazku, kde je predpokladaná hodnota nad 1000 € min. 3 pracovné dni pred

- § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky,   označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ  povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky

- § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile

- § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy

- § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy, zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

- § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii

- po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

vyzva_na_predlozenie_ponuk_konvektomat.pdf

vyzva_na_predlozenie_ponuk_stoly.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_cistiace a hygienické potreby.pdf

Vitazny_uchadzac_VO_cistiace_a_hyg._potreby.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_technik_BOZP a PO.pdf

Vitazny_uchadzac_VO_technik_BOZP_a_PO.pdf

Vitazny_uchadzac_VO_konvektomat.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_kancelarske_potreby_a_papier.pdf

Vitazny_uchadzac_VO_na_kancelarske potreby a papier (1).pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_tonery.pdf

Vitazny_uchadzac_VO_na_tonery.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria