Navigácia

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


 

Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých

 

 

 

Názov projektu:

Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých

Miesto realizácie Projektu:

Základná škola Krompachy, Zemanská ulica 2,

okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Rozpočet projektu:

146 081,22 €

Trvanie projektu:

01.02.2010 – 31.01.2012

Ciele projektu

Strategický cieľ:

Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.


 

Špecifické ciele:

  1. Analyzovať potreby a následne preškoliť pedagogických pracovníkov na zlepšenie práce s deťmi pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít;

 

  1. Pripraviť a vytvoriť pedagogickú dokumentáciu, učebné texty, učebné pomôcky;

 

  1. Implementovať pedagogickú dokumentáciu do vzdelávacieho procesu s pomocou didaktickej techniky a didaktických pomôcok s cieľom vytvoriť podmienky pre úspešné pôsobenie detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávacom procese;

 

  1. Implementovať programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní prostredníctvom e-learningového vzdelávania.


 

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci základnej školy:


 

Pedagogickí pracovníci zapojení do projektu sú internými zamestnancami našej školy. Učitelia majú vysokoškolské vzdelanie.

Predmetom projektu je ich školenie, vzhľadom k tomu, že moderná forma vzdelávania si vyžaduje moderný prístup. Školenie si však vyžaduje hlbší prístup, preto mu predchádzala komplexná analýza potrieb cieľovej skupiny. Bez čiastočnej zmeny prístupu učiteľov k vyučovaciemu procesu by sme nedosiahli zmenu na potrebnej úrovni, preto ich zapojenie do cieľovej skupiny je dôležité z hľadiska dosiahnutia strategického cieľa projektu. Do projektu je zapojených 15 pedagógov školy.

Žiaci základnej školy pochádzajúci z MRK:


 

Do projektu plánujeme zapojiť všetkých žiakov našej školy pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Celkovo do projektu plánujeme zapojiť 103 žiakov našej školy, čo tvorí viac skoro 33 % z celkového počtu žiakov. Tento počet vychádza zo súčasného stavu žiakov školy. Vek cieľovej skupiny je daný vekovou štruktúrou žiakov v jednotlivých ročníkoch.

Aktivity projektu


 

Por. č.

Názov aktivity/cieľ aktivity

1.

Analyzovať potreby a následne preškoliť pedagogických pracovníkov na zlepšenie práce s deťmi pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

1.1

Analýza potrieb a preškolenie pedagogických pracovníkov na zlepšenie práce s deťmi z MRK.

Cieľom aktivity je dosiahnuť nielen obsahovú prestavbu vyučovacieho procesu vo forme novej pedagogickej dokumentácie na jednotlivých predmetoch a v ročníkoch, ale dosiahnuť aj zmenu prístupu pedagógov k samotnej implementácii, prístupe a tvorbe k vzdelávaciemu procesu.

2.

Pripraviť a vytvoriť pedagogickú dokumentáciu, učebné texty, učebné pomôcky.

2.1

Tvorba a inovácia vzdelávacích a študijných programov, príprava pedagogicko-didaktických materiálov.

Cieľom aktivity je vytvoriť a inovovať štúdijné materiály, pedagogicko-didaktické materiály pre jednotlivé predmety spoločne s inováciou didaktických pomôcok. Do projektu plánujeme zapojiť predmety: Výtvarná výchova, Matematika, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk, Nemecký jazyk, Zemepis, Telesná výchova, Fyzika, Anglický jazyk, Dopravná výchova.

3.

Implementovať pedagogickú dokumentáciu do vzdelávacieho procesu s pomocou didaktickej techniky a didaktických pomôcok s cieľom vytvoriť podmienky pre úspešné pôsobenie detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávacom procese.

3.1

Realizácia praktickej výučby pre žiakov pochádzajúcich z MRK.

Cieľom aktivity je prostredníctvom tejto aktivity zlepšiť umožnenie pokračovania štúdia žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít na stredných školách.

4.

Implementovať programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní prostredníctvom e-learningového vzdelávania.

4.1

Realizácia výučby pre žiakov pochádzajúcich z MRK prostredníctvom e-learningu.

Cieľom tejto aktivity je sprístupniť možnosť vzdelávania novou modernou formou cez počítač. V súčasnom svete je práca s počítačom základným predpokladom pre uplatnenie sa na trhu práce. Cieľom aktivity je naučiť žiakov pracovať s instantnými informáciami a orientovať sa v tomto svete informačno-komunikačných technológií.


 

Ďalšie projekty do ktorých je škola zapojená:

1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2. Aktivuzujúce metódy vo výchove

3. Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety

4. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

5. Zvýšenie kvalifikovanosti učiteľov telesnej výchovy

6.  Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

7. Digitálne učivo na dosah

8. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria