Navigácia

Vnútorný poriadok školy Doplnok Vnútorného školského poriadku

Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy
Pracovná činnosť Základnej školy Krompachy, Zemanská ulica 2 sa riadi týmto vnútorným poriadkom školy.

Základné ustanovenia

V zmysle zákona 596 z 30.12.2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riadi školu riaditeľ školy, ktorý zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov, odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy za efektívnosť využívania prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom vo vlastníctve školy.


Riaditeľ školy rozhoduje o :

- prijatí žiaka na školu

- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy

- oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých predmetov a ich časti

- povolení absolvovať časť štúdia na škole podobného typu v zahraničí

- prerušení štúdia

- uložení výchovných opatrení

- povolení vykonať komisionálnu skúšku

- povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj žiakovi, ktorý nie je žiakom školy

- oznámení zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa príslušnému orgánu

- odklade povinnej školskej dochádzky žiaka

- dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka

- oslobodení žiaka od povinnej školskej dochádzky

Riaditeľ školy v rámci svojej pôsobnosti predkladá rade školy na vyjadrenie najmä:

-  návrh na počty prijatých žiakov

-  návrh na zavedenie nepovinných a volitelných predmetov, na úpravu učebných plánov a schválenie učebného variantu

-  informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

-  správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch školy

-  návrh na čerpanie rozpočtu

-  návrh na vykonávanie hospodárskej činnosti školy

-  správu o výsledkoch hospodárenia školy.

Všetci pedagogickí pracovníci, vychovávatelia, zamestnanci školy sú povinní chrániť a zlepšovať pracovné prostredie školy a majetok školy, dodržiavať zásady hygieny a bezpečnosti pri práci v zmysle Pracovného poriadku pre zamestnancov škôl a školských zariadení.

1.     Všetci zamestnanci školy sú s pracovným poriadkom pravidelne oboznamovaní a tento , ako aj Vnútorný pracovný poriadok školy sú na viditeľnom mieste v zborovni školy.


2.     Na inú činnosť než na výchovno-vzdelávaciu sa priestory školy neprepožičiavajú. V mimoriadnych prípadoch len po dohode s vedením školy v zmysle zákonov a ich smerníc ( o nájme a prenájme nebytových priestorov).


3.    Požičiavanie predmetov, ktoré sú majetkom školy, nie je povolené. V mimoriadnych prípadoch, len so súhlasom riaditeľa školy. Zapožičané predmety vydá na podpis zástupca riaditeľa školy alebo správca kabinetu.

4.    Údržbu objektu školy zabezpečuje zástupca riaditeľa školy, menšie úpravy školník, ktorý robí denne kontrolu objektov školy a drobné opravy vykonáva, opravy odborného charakteru vykonáva údržbár.

5.    Zmenu pracovných priestorov určuje riaditeľ školy.

6.   V objekte školy je zakázané chovať a vodiť psov, mačky a iné zvieratá.

7.    V priestoroch školy po skončení vyučovania je zákaz zdržiavania sa žiakov ( okrem žiakov v činnosti krúžkov, súťaží a podobných akcií). Každý vyučujúci je povinný žiakov na to upozorňovať a so žiakmi svojej triedy to každý rok    prejednať na triednickej hodine. Využívať sa môže priestor športovej časti ( ihrisko) do času stanoveným školským poriadkom.

8.    Škola je nefajčiarskym pracoviskom.

9.    Cudzím osobám je vstup do budov povelený len v sprievode školníka alebo iného pracovníka tunajšej školy. Vyrušovanie na vyučovacích hodinách je zakázané. Vyvolávanie vyučujúceho je dovolené len s povolením vedenia školy alebo vo veľmi závažných prípadoch ( havária , poškodenie na zdraví, záchrana a pod.)

Pracovná doba

1.      Začiatok vyučovania sa stanovuje na 8:00 hod.

2.      Vyučovacie hodiny trvajú 45 minút. Medzi  vyučovacími hodinami sú 10 minútové prestávky. Po tretej vyučovacej hodine je 20 minútová prestávka. Medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je 45 minútová prestávka.

3.      Školská brána a hlavný vchod do budovy školy sa otvárajú o 7:30 hod. Šatne sa otvárajú o 7:45 hod., kedy žiaci môžu ísť do učební. Škola sa zatvára o 17:30 hod. Po tejto hodine nie je dovolená žiadna činnosť žiakov. Budovu zatvára školník vchod do ŠJ vedúca ŠJ, alebo ňou poverená osoba.

4.      V priestoroch kuchyne je zakázané vykonávať práce, ktoré nie sú súčasťou prípravy jedál pre stravovanie žiakov.
 

5.      Počas 10 minútových prestávok sa žiaci nachádzajú v triedach, pripravujú sa na ďalšie vyučovanie. Počas veľkej prestávky vychádzajú z tried na chodby, kde sa voľne pohybujú. Za priaznivého počasia môžu pod dozorom vychádzať na priestor školského dvora, kde sa voľne pohybujú. Zakazuje sa premiestňovať na školské ihrisko a hrať loptové hry.

6.      Po každom zacenganí sedia žiaci na svojich miestach a v tichosti čakajú vyučujúceho.

7.      Každý zamestnanec školy je povinný dodržiavať stanovenú pracovnú dobu, 4 týždňový pružný pracovný čas. Za porušenie sa budú vyvádzať kárne opatrenia v zmysle Zakonníka práce.Povinnosti učiteľov

1.      Všetci zamestnanci školy sú povinní zodpovedne plniť všetky povinnosti vyplývajúce z pracovného poriadku pre zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sú v pracovnom pomere so Základnou školou Krompachy, Zemanská ulica.

2.      Príchod na pracovisko resp. jeho opustenie, značia do knihy príchodu a odchodu. Nástup učiteľov do práce je najmenej 15 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou.

3.      Učitelia sa pripravujú na vyučovanie preukázateľnou písomnou prípravou pravidelne. Forma a stupeň prípravy sa nepredpisuje. Vyučujúci môžu voliť také formy a metódy práce, ktoré nie sú v rozpore s psychohygienickými zásadami, bezpečnostnými predpismi, zásadami pedagogiky. Stupeň a forma prípravy na vyučovanie sa kontroluje kontrolno-hospitačnou činnosťou vedenia školy, ktoré na základe toho určia formu prípravy.

4.      Vyučujúci počas vyučovania neprijímajú žiadne telefonáty ( len vo výnimočných prípadoch súrnych a neodkladných). Zakazuje sa vyvolávanie učiteľov z tried, bez ohľadu na osobu a jej vzťah k vyučujúcemu.

5.      Učitelia a vychovávatelia sú povinní zastupovať neprítomného spolupracovníka v zmysle citovaného pracovného poriadku. Pokyny na zastupovanie sa oznamujú ústne i písomne v zborovni školy. Pri odchode z pracoviska je povinný každý sa oboznámiť s úlohami nasledujúceho dňa návštevou zborovne, kde zaznačí aj svoj odchod z pracoviska.

6.      Pre uvoľnenie z vyučovania z akejkoľvek príčiny vypíše každý vyučujúci žiadanku najneskôr deň pred uvoľnením a predloží na schválenie riaditeľovi školy.

7.      Neprítomnosť v práci je povinný každý oznámiť včas vedeniu školy.
  

8.      Po skončení služobnej cesty, alebo iného podujatia, na ktoré bol vyslaný vedením školy, je povinný každý zamestnanec podať správu o výsledkoch služobnej cesty a porady, ktorej sa zúčastnil. Po nemoci a každej inej neprítomnosti hlási sa do práce u riaditeľa školy. Dovolenku na zotavenie za príslušný rok čerpajú učitelia a ostatní zamestnanci zásadne počas hlavných prázdnin. Ak to nie je možné, snažia sa vyčerpať dovolenku v čase vedľajších prázdnin. Čas vedľajších prázdnin využijú všetci zamestnanci na  zdokonalenie svojej odbornej a metodickej činnosti alebo čerpajú náhradné voľno, alebo sa riadia pokynmi riaditeľa školy.

9.      Po skončení vyučovania donášajú triednu dokumentáciu do zborovne podľa toho, v ktorej triede mali poslednú vyučovaciu hodinu. V piatok po skončení týždňa každý triedny učiteľ pred odchodom z pracoviska uzavrie v triednej knihe pracovný týždeň a nechá triednu knihu v zborovni na mieste pre ňu určenom.

10.     Po skončení vyučovania – poslednej vyučovacej hodiny – vyučujúci vyvedie žiakov do šatne, kde dozrie na odchod týchto žiakov.

11.      Signál zvonenia je signálom pre každého vyučujúceho na včasný nástup na vyučovaciu hodinu  tiež na jej včasné ukončenie.

12.      Pri pôsobení na žiaka odpadá ideová výchova – tá je osobnou vecou každého žiaka a jeho rodičov. Pri výklade jednotlivých javov, ktoré sa dotýkajú tejto oblasti sa predkladajú žiakom len fakty a každý žiak si vyberie ten, ktorý si myslí, že je správny.

13.      Všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní sledovať správanie žiakov, ich zmeny v správaní, ktoré by súviseli s použitím omamných látok.

Povinnosti učiteľov konajúcich dozor nad žiakmi 

1.      Dozor nad žiakmi vykonávajú všetci učitelia podľa zadelenia, a to denným striedaním. Prehľad zabezpečuje zástupca riaditeľa školy a je vyvesený v zborovni.

2.      Dozor začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí taktiež 15 minút po skončení 6. vyučovacej hodiny. Začiatok dozoru platí pre učiteľa aj vtedy, ak nemá v ten deň prvú vyučovaciu hodinu. Jeho ukončenie platí aj vtedy, ak nemá 6. vyučovaciu hodinu. Dozorkonajúcemu učiteľovi na dolnej chodbe končí dozor vtedy, ak v triedach na dolnej  chodbe už skončilo vyučovanie a žiaci už odišli domov, alebo do ŠKD.


3.     Povinnosťou dozoru je sledovať správanie žiakov v určenom priestore a zabezpečovať poriadok. Pre posilnenie dozoru si môže dozorkonajúci učiteľ vypomôcť aj žiakmi z 2. stupňa, ak budú ochotní.


4.      Základnou povinnosťou je chrániť žiakov pred úrazom počas pobytu v škole, ale aj v čase  mimotriednej a mimoškolskej činnosti, ktorú organizuje škola.

5.      Pri popoludňajšom vyučovaní každý vyučujúci, ktorého sa to týka , poučí žiakov ako a kde ho majú čakať a zodpovedá za poriadok a disciplínu. Po skončení vyučovania platí pre vyučujúceho povinnosť ako po 6. alebo po poslednej vyučovacej hodine.

6.      Dozorkonajúci učiteľ zariadi opravu poškodených vecí tými žiakmi, ktorí škodu spôsobili alebo cez ich rodičov a tiež to oznámi triednemu učiteľovi a zástupcovi riaditeľa školy.

7.      Cez veľkú prestávku dbať nato, aby nedochádzalo k poškodzovaniu zelene v okolí školy, alebo iného zariadenia školy.

8.      Všetci dozorkonajúci učitelia majú povinnosť v čase svojho dozoru nad žiakmi skontrolovať aj  málo využívané priestory školy, cez veľkú prestávku aj okolie školy, či sa tam nezdržiavajú žiaci, ktorí fajčili, alebo používali omamné prostriedky.

9.      Dozor v ŠJ sa zabezpečuje podľa rozpisu, ktorý je vyvesený v ŠJ i v zborovni. Rozpis zabezpečuje zástupca riaditeľa školy po konzultácii s vyučujúcimi.

10.  Po 18:00 hod je zdržiavanie sa žiakov v školskej budove zakázané. V sobotu a v nedeľu len so súhlasom riaditeľa školy a vtedy, keď sa to týka činnosti školy.

Práva žiakov

 

Žiaci majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách organizovaných školou.

 

 ·        Právo na vzdelanie

 

Každý žiak má právo na vzdelanie. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne sa učiť.

 

·        Právo na slobodu prejavu

 

Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný.

 

·        Právo na komisionálne preskúšanie

 

Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.

 

·        Právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít

 

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimovyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku  a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.

·        Deti sa majú právo stretávať, aby mohli svoje práva vyjadriť.

·        Deti majú právo byť v bezpečí.

·        Deti majú právo hrať sa, ak je k tomu stanovený čas.

·        Deti nesmú byť využívané ako lacná pracovná sila.

·        Handicapované deti  majú právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie.

·        Deťom musí byť dovolené hovoriť ich vlastným jazykom a vyznávať ich vlastné náboženstvo a kultúru.

·        Deti majú právo na zdravotnú starostlivosť.

·        Deti majú právo na adekvátny životný štandard.

·        Deti majú právo na dostatok jedla a pitnej vody v čase prestávok vo výnimočných situáciách aj mimo nich.


Povinnosti žiakov

Pre všetkých žiakov platí Školský poriadok, vydaný vo Vyhláške MŠ SSR číslo 143 / 1984 Zb. o ZŠ v znení neskorších zmien a doplnkov a vo Vyhláške MŠMaŠ SR č. 409 / 1990 Zb. a Vyhlášky MŠ SR č. 249 / 1995 Zb. Z jednotlivými bodmi sa žiaci oboznámujú na triednických hodinách prostredníctvom svojich triednych učiteľov a to každý rok na začiatku školského roka a počas neho podľa potreby.

1.      Na vyučovanie sú žiaci povinní prichádzať včas a pravidelne. Na prvú vyučovaciu hodinu prichádzajú 15 minút pred začiatkom.

2.      Každú neprítomnosť vopred oznámia tr. uč. a nepredvídanú písomne ospravedlni a doloží dokladom – od lekára, rodiča a pod.

3.      Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny je v právomoci toho vyučujúceho, ktorý danú hodinu vyučuje. Triedny učiteľ uvolňuje žiaka na jeden deň. Na viac dní uvolňuje riaditeľ školy.

4.      Žiaci sú povinní uctivo sa správať voči všetkým učiteľom a zamestnancom školy.

5.      Pri prvom stretnutí je žiak povinný pozdraviť učiteľa ako aj ostatných zamestnancov školy pozdravom „Dobré ráno – deň – večer“.

6.      Poškodený majetok musí nahradiť, alebo zabezpečiť jeho opravu prostredníctvom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu a po oprave to nahlásiť triednemu učiteľovi, príp. zástupcovi riaditeľa školy.

7.      Na vyučovanie prichádza v takom oblečení, ktoré nie je v rozpore so školským poriadkom a nevzbudzuje pohoršenie. Zakazuje sa maľovanie časti tváre, nechtov. Zakazuje sa nosiť drahé veci ( prstene, prehrávače, magnetofóny a pod.) a veci nepotrebné na vyučovanie.

8.      Zakazuje sa návšteva filmových a iných podujatí po 21. hodine v letnom období a po 20. hodine v zimnom období bez doprovodu rodičov. Zakazuje sa návšteva neprístupných filmov a to aj v sprievode rodiča.

9.      Zakazuje sa žiakom fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné podobné látky napr. drogy.

10.  Do priestorov školy sa prechádza cez vstupné dvere, kde si žiak očistí obuv od blata, v šatni sa prezuje a v prezuvkách vstupuje do priestoru učebne.

11.  Obuv musí byť zdravotne nezávadná, hygienická a nesmie zanechávať stopy.

12.  Pri vstupe do učebne zaujme žiak svoje miesto a pripravuje sa na vyučovanie.

13.  Po zacenganí sedí žiak na svojom mieste a v tichosti čaká na vyučujúceho. Príchod vyučujúceho pozdravujú žiaci povstaním.

14.  Na hodine telesnej výchovy nosia žiaci predpísaný úbor a obuv. Do pavilónu telocvične vchádzajú spoločne s vyučujúcim. Dozor nad žiakmi pri telocvični vykonáva učiteľ telesnej výchovy.

15.  Sprchy pri telocvični sú nefunkčné, zakazuje sa ich používať a manipulovať s nimi.

16.  Na vyučovanie technických a pestovatelských prác nosia žiaci pracovný odev a obuv. Do dielne a na školský pozemok vstupujú spolu s vyučujúcim. Stroje a iné zariadenia sami do činnosti nikdy nespúšťajú a riadia sa pracovným poriadkom. To isté platí pre vyučovanie špecifickej prípravy dievčat ( vedenie domácnosti).

Povinnosti týždenníkov

1.      Mená týždenníkov budú zapísané v triednej knihe na spodnom okraji.

2.      Zadelenie do dvojíc je vecou triedneho učiteľa.

3.      Pred každou vyučovacou hodinou dať do poriadku tabuľu, vyprášiť prachovky, pripraviť kriedy a ostatné pomôcky podľa pokynu vyučujúceho.

4.      Sledovať správanie žiakov, dodržiavanie poriadku a previnilcov v prvom rade hlásiť triednemu učiteľovi, príp. dozorkonajúcemu učiteľovi alebo inému vyučujúcemu.

5.      Zabezpečiť vetranie triedy iba pomocou vetrcích okien a starať sa o kvety v triede.

6.      Po skončení vyučovania skontrolovať poriadok v triede, dať do poriadku tabuľu, učebné pomôcky. Žiakov, ktorí poriadok nedodržiavajú, zaznačiť a na nasledujúci deň ich oznámiť triednemu učiteľovi.

7.      Porušenie povinnosti sa bude trestať v zmysle vnútorného poriadku školy a miery zavinenia.

Účasť žiakov na činnosti ŠKD

Spracované podľa Vyhlášky č. 28/ 1995 Z. z. o školských kluboch detí, ktorú vydalo MŠaV SR ako Vnútorný školský poriadok školského klubu detí.

1.      Školský klub detí ( ŠKD) sa zriaďuje pre žiakov základnej školy a je jeho súčasťou. Klub detí riadi riaditeľ školy. Výchovno-vzdelávaciu časť – činnosť klubu organizuje vychovávateľ klubu, ktorý je členom pedagogickej rady.

2.      Klub detí možno zriadiť, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na pravidelnú školskú dochádzku. Zruší sa , ak sa počet pravidelne dochádzajúcich žiakov zníži na 12. V oddelení môže byť zapísaných najviac 30 trvale dochádzajúcich žiakov. Počet žiakov v záujmových útvaroch klubu detí sa určí s prihliadnutím na charakter vykonávaných činností a na bezpečnosť žiakov.

3.      Klub detí je spravidla celý školský rok, okrem dni pracovného pokoja a štátnych sviatkov od 6:30 do 16:00 hod. V tunajšej škole od skončenia vyučovania do 16,00 podľa požiadaviek rodičov. O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ školy s prihliadnutím na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

4.      Žiaci sa do klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom žiaka najneskôr do 30.6. príslušného školského roka. Do klubu možno zaradiť žiakov aj na prechodné obdobie a na nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činnosti danej prevádzky klubu. Zaradením týchto žiakov nevzniká nárok na zvýšenie počtu oddelení alebo záujmových útvarov klubu detí. O zaradení žiaka do klubu rozhoduje riaditeľ školy. Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti. Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkoch prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

5.      Rozsah dennej dochádzky žiaka prihláseného do klubu na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z klubu deti uvedie zákonný zástupca na prihláške do klubu deti. V prihláške dalej uvedie prípadne odchýlky v dochádzke a spôsob odchodu žiaka z klubu deti a tiež záujmovú činnosť. Zmeny v dochádzke a spôsob odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.

6.      Vychovávateľ uvolní žiaka z klubu deti len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu.

7.      Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá 7 dni za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dni v mesiaci sa vyradí zo záznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

8.      Za bezpečnosť žiakov v klube zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho vychovávateľ klubu detí.

9.      Prechod žiakov do klubu v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ. Žiaci z II. stupňa prichádzajú do klubu samostatne.

10.  Pri činnostiach organizovaných mimo objektu klubu detí nemožno zveriť jednému vychovávateľovi viac ako 25 žiakov.Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, riaditeľ školy určí vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet žiakov.

11.  Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu klubu detí zodpovedá vychovávateľ alebo iný vedúci záujmového útvaru až do ich rozchodu pred objektom klubu deti. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvolniť len na základe súhlasu zákonného zástupcu.

12.  V súlade s §10 Vyhlášky MšaV SR č. 28/95 Z. z. o školských kluboch detí, ods.4 príspevok na úhradu za pobyt žiaka v klube uhrádza zákonný zástupca najneskôr do 20. –tého v bežnom mesiaci. Vyhláška neumožňuje vracať alikvotnú čiastku príspevku rodičom v prípade neprítomnosti žiaka v ŠKD.

13.  Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Počas školského roka prevažujú a v období školských prázdnin sa uskutočňujú výlučne činnosti oddychové, rekreačného a záujmového charakteru.

 

Stravovanie žiakov

1.      Na stravovanie v školskej jedálni sa môžu prihlásiť všetci žiaci školy.

2.     Obed sa podáva vždy po skončení vyučovania. Žiaci prichádzajú na obed postupne, tak jako im končí posledná vyučovacia hodina s tým, že prednosť majú žiaci mladší a žiaci zo ŠKD.

3.      Organizuje sa formou samoobsluhy. Žiakom 1. a 2. ročníka organizuje obsluhu dozorkonajúci učiteľ a vychovávateľ.

4.      Použité taniere a príbor vracia stravník na určené miesto.

5.      Každý žiak dbá na to, aby udržal poriadok pri stole. Pri opakovaných porušeniach poriadku je možnosť ho zo stravy vylúčiť.

6.      Všetci žiaci sú povinní správať sa slušne, dodržiavať základné hygienické predpisy a zásady. Príchod a odchod žiakov do jedálne mesmie byť hlučný.

7.      Poplatky za stravu sa stanovujú podľa platných predpisov a každý je povinný tieto uhradiť včas podľa pokynov riaditeľky ŠJ.

8.      Každý dozorkonajúci učiteľ sleduje správanie žiakov, dodržiavanie uvedených predpisov, ktorý určuje vnútorný poriadok školy.

Mimotriedna činnosť

1.      Súčasťou práce učiteľa a školy jako celku je práca s deťmi i mimo vyučovania (príprava súťaží, olympiád, práca v záujmových krúžkoch, kultúrne vystúpenia, športové súťaže, výlety, exkurzie a pod.)

2.      Pre túto činnosť sa uvolňuje priestor telocvične, tried v čase od ukončenia vyučovania do 17:00  hod. každý deň podľa potreby.

3.      Pre inú činnosť so žiakmi je potrebný súhlas riaditeľa školy. Povoľuje sa však len vo výnimočných prípadoch.

4.      I v mimotriednej činnosti platia všetky pokyny uvedené vo vnútornom poriadku školy.

Spolupráca školy s rodičmi

1.      Zabezpečuje sa prostredníctvom triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich. Formy a metódy práce sa nepredpisujú. Dôležité je, aby každý triedny učiteľ dobře poznal každého žiaka po každej stránke a vždy si našiel cestu na konzultáciu s rodičmi.

2.      Spoluprácu s rodičmi organizuje triedny učiteľ tak, aby bola prínosom pre obe strany, aby podporovala výchovno-vzdelávací proces.

3.      Informovať o výsledkoch v triede zabezpečuje triedny učiteľ najmenej 4 razy do roka a podľa potreby aj viackrát. Sám organizuje aj návštevu v rodine, ak je potrebná.

4.      Profesijnú orientáciu žiakov zabezpečuje výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom.Formy a metódy práce sa nepredpisujú, ale nesmú byť v rozpore s platnými predpismi.

5.      S ostatnými zložkami v obci i mimo nej sa činnosť organizuje podľa potreby a na základe dohody alebo uzavretých zmlúv.

Vnútorný poriadok školy je otvorenou záležitosťou a môže sa dopĺňať počas roka podľa návrhov pracovníkov školy vždy po prerokovaní na pedagogickej rade.

Tento pracovný poriadok sa prejednáva a schvaľuje na pedagogickej rade vždy na začiatku nového školského roka.

Sprevádzanie žiakov na školské a verejné podujatia mimo školy:

1.      Každé opustenie školy ( školskej budovy, tried) v rámci vyučovania ( vychádzky, exkurzie, návšteva múzea, výstavy a pod.) je povinný vyučujúci hlásiť riaditeľovi školy a zapísať túto akciu do príslušného zošita.

2.      Pri presune žiakov pre príčiny uvedené v bode 1) venuje učiteľ zvýšenú pozornosť bezpečnosti žiakov a dodržiavaniu predpisov o cestnej premávke, za čo je osobne zodpovedný.

3.      Každé hromadné podujatie žiakov musí byť dopredu prejednané s riaditeľom školy resp. s jeho zástupcom a nimi dovolené.

4.      Žiakov na hromadné podujatie školské i mimoškolské spravidla doprevádzajú a dozerajú počas ich konania triedni učitelia. Ak triedny učiteľ z vážnych príčin sa podujatia zúčastniť nemôže, zaistí si za seba náhradu. Túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, prípadne jeho zástupcovi.

5.   Ak nejakých školských či mimoškolských podujatí sa zúčastňuje malý počet žiakov i tento musí mať bezpečný dozor dospelej osoby, za čo zodpovedá príslušný triedny učiteľ tohoto žiaka.

6.      Pred každým podujatím žiaci musia byť náležite poučení o správaní sa počas podujatia, prípadne o činnosti na ňom, o disciplíne, bezpečnosti a ostatných povinnostiach a pravidlách, ktoré k tomu prináležia.
Vnútorný poriadok pre dielne

            Dielňa je spoločnou pracovňou celého školského kolektívu. V nej poznávame vznešenosť práce, zoznamujeme sa so základmi výroby a prežívame radostné chvíle nad vyrobenými výsledkami svojej práce. Aby sa nám v dielni dobře, bezpečne a účelne pracovalo, je treba dobrovolne a starostlivo zachovávať tento poriadok:

1)      Žiaci prichádzajú do dielne v pracovnom odeve.

2)      Pracujú len na prikázanom mieste.

3)      Po vydaní kľúča od pracovného stola si skontrolujú nástroje vo svojom stole a každý nedostatok ( chýbajúci, zlomený nástroj apod.) ihneď hlásia vyučujúcemu.

4)      Na pracovný stôl žiaci vyložia iba tie nástroje, ktoré práve potrebujú.

5)       Žiaci dbajú na pokyny vyučujúceho.

6)      Pracovať s rozvahou, pokojne a pozorne.

7)      Udržiavať poriadok na pracovisku, priečne prechody musia byť voľné.

8)      Nepoužívať tupé a poškodené nástroje.

9)      Nerozptyľovať sa a dbať na pozorné zaobchádzanie s nástrojmi.

10)  Zakázané sú akékoľvek manipulácie s 220V a 380V elektrickým napätím.

11)  Triesky vzniklé při vŕtaní kovu neodstraňujeme holou rukou, ale metličkou.

12)  Každé i sebamenšie zranenie treba hlásiť vyučujúcemu.

13)  Po ukončení vyučovania třeba dielňu dať do náležitého poriadku, nástroje uložiť na patričné miesto.

14)  Dodržiavanie tohoto poriadku je záväzné pre všetkých používateľov dielne.
Laboratórny poriadok

1.      Pokus nezačíname, kým nám nie je jasný postup práce a chemický-fyzikálny dej, ktorý máme sledovať. Všetky pomôcky na pokus treba pripraviť před začiatkom práce.

2.      Pri laboratórnej práci postupujeme podľa návodu, zachovávame všetky bezpečnostné pravidlá, sledujeme chemicky-fyzikálny dej a zaznamenávame pozorované javy.

3.      So všetkými pomôckami, potrebami, náradím, chemikáliami a prístrojmi zaobchádzame podľa návodu vyučujúceho , resp. ako sme sa na vyučovacej hodine učili. Predídeme tým úrazom a škodám.

4.      Tuhé chemikálie z pracovísk nenasypávame, ale naberáme lyžičkou, pinzetou a pod.

5.      Nepotrebné zvyšky chemikálií nedávame nikdy späť do zásobnej nádoby, znehodnotili by sme celý obsah nádoby.

6.      Lyžičku, pinzetu, pipetu po upotrebení očistíme. Bez očistenia nesmieme ňou naberať inú látku.

7.      Použité nádoby umyjeme prv, než látky na ich stenách zaschnú.

8.      Kahany nenechávame zbytočne horieť.

9.      Zátky reagenčných fliaš nekladieme nikdy zabrúsenou zátkou na stôl. Pri nalievaní kvapaliny držíme reagenčnú fľašu tak, aby sme štítok označujúci obsah fľaše mali na dlani.

10.  Pokusy pri ktorých sa uvoľňujú jedovaté plyny, alebo zápalné látky, konáme pri otvorenom okne.

11.  Pri práci s jedovatými látkami musíme byť osobitne opatrný, náčinie aj ruky udržiavame v čistote.

12.  Pri práci s elektrickým prúdom dbáme na všetky bezpečnostné opatrenia a elektrický okruh zapojíme až vtedy, keď vyučujúci to osobne dovolí.

13. Jedlo sa nesmie odkladať do laboratórneho stola. V laboratóriu nejeme.

14.  Pri práci s výbušnými látkami alebo látkami, ktoré môžu tvoriť výbušnú zmes, používame ochranné okuliare.

15.  S horľavinami nepracujeme blízko ohňa. Pri zahrievaní v skúmavke používame držadlo na skúmavky. Pri nalievaní činidiel do nádoby nenakláňame sa nad nádobu, ani ju nedržíme blízko tela.

16.  Látky, ktorých vlastnosti nepoznáme, nikdy neochutnávame. Látky nevoniame pri hrdle nádoby. Horiace látky ľahšie jako voda hasíme pieskom. Použité drevené uhlie neodkladáme do stola, ale na železnú misku na stole.

17.  Každý úraz je potrebné ihneď hlásiť vyučujúcemu. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria