Navigácia

Testovanie T5

Informácie o testovaní žiakov 5. ročníka

         TESTOVANIE T5 – 2018

          Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa uskutoční dňa

– 21. novembra 2018 (streda) —

s cieľom získať objektívne informácie o vedomostiach a zručnostiach žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania (ISCED 1) a vstupe do nižšieho stredného stupňa vzdelávania (ISCED 2).

Žiaci budú testovaní z predmetov:

- slovenský jazyk a literatúra

- matematika

Testované učivo svojou obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre primárne vzdelávanie. Žiakom bude na vypracovanie úloh poskytnutý čas 60 minút v oboch testovaných predmetoch.

Forma testových úloh:

- slovenský jazyk a literatúra

  • úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh
  • úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna -20 úloh

- matematika

  • úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh
  • úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro.

Harmonogram testovania T5 – 2018

MATEMATIKA

8:00 – 8:10 (10 min)

úvodné pokyny k testovanie a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 (60 min)

administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25 (5 min)

zbieranie testov a OH

9:25 – 9:45 (20 min)

prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9:45 – 9:55 (10 min)

úvodné pokyny k testovanie a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 (60 min)

administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min)

zbieranie testov a OH

Záver testovania

11:10 – 11:30

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení testovania

 

          Bližšie informácie o Testovaní 5 – 2018 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria